Obchodní podmínky

dle ust. § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
obchodní společnosti: TRENDY SHOES s.r.o.
IČ: 09150358
se sídlem Ledecká 190, 330 11 Třemošná – Záluží
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 39320
elektronická adresa prodávajícího: info@trendyshoes.cz
tel. číslo: +420 704 505 511
(dále jen jako „prodávající“)

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je podnikatelem a prodává prostřednictvím předmětného internetového obchodu zboží nebo nabízí služby. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.trendyshoes.cz (dále jen ,,webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen ,,webové rozhraní obchodu“). Kupní smlouva mezi stranami je uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku na dálku.
 2. Kupujícím je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen také „spotřebitel“) nebo osoba odlišná od spotřebitele (dále jen také „podnikatel“). Podnikatel a spotřebitel dále také jako „kupující“.
 3. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy
 4. Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Tato odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek
 5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce a uzavírají se v českém jazyce.
 6. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady OOU“) přístupné na webové stránce prodávajícího. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito obchodními podmínkami a Zásadami OOU řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

II. Informace o zboží a cenách a Nabídka zboží

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Prodávající se zavazuje spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ, zejména údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby a jejich povaze, jakož i celkovou cenu a náklady na dodání.
 6. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že nabízené zboží se může na fotografiích v e-shopu nepatrně lišit od skutečného vzhledu zboží, a to zejména z důvodu nastavení světla při fotografování zboží a z důvodu různého nastavení obrazovek počítačů či mobilních telefonů zobrazující dané zboží u kupujícího. Kupující tak bere na vědomí, že tímto způsobený nepatrně jiný vzhled není vadou.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto obchodních podmínek se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží nebo umožní užít službu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme nebo užije službu a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zboží kupujícím prodávajícímu a přijetím objednávky prodávajícím.
 4. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • a/ objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • b/ způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a způsobu platby,
  • c/ informace o celkové ceně a nákladech na dodání.
  • (dále společně jen jako „objednávka“).
 6. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající zajistí, aby spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,,OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Kupující bere na vědomí, že učiněním objednávky se zavazuje k zaplacení.
 7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.
 8. Kupní smlouva je uzavřena až faktickým přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na elektronickou adresu kupujícího neprodleně po obdržení objednávky. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Prodávající zašle spotřebiteli potvrzení o uzavřené kupní smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžik dodání zboží.
 9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 10. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku na elektronickou adresu prodávajícího, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.
 11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.ú. 2301910736/2010,
  • dobírkou v hotovosti při převzetí zboží,
  • bezhotovostně platební kartou,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupní cena není uhrazena ani do třiceti dnů od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se automaticky ruší.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.
 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 13. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 15. Není-li ujednán jiný čas plnění, prodávající odevzdá kupujícímu zboží bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li kupující věc v čase uvedeném v tomto odstavci, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši.

VI. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem) odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne kdy:
  • spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo
  • spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
  • spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  • spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po určitou dobu.
 2. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, taktéž vyplněním a odesláním VZOROVÉHO FORMULÁŘE prodávajícího, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, a to na emailovou adresu prodávajícího info@trendyshoes.cz uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na adresu jeho sídla.
 3. Spotřebitel nemůže zejména odstoupit od kupní smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plněná zaniká právo odstoupit od smlouvy;
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž kupní cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží, s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže se prodávající zavázal, že si zboží převezme. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Poštovné se však vrací pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného poštovného, které mohl zákazník k doručení své objednávky vybrat.
 7. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. Zboží musí vrátit spotřebitel prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Spotřebitel tímto bere na vědomí, že seznámením s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, se nerozumí zkušební nošení zboží, zejména pak ne takové, u kterého dojde k jejímu znečištění či opotřebení. Spotřebitel tímto bere na vědomí, že takové zboží již ve většině případů není možné znovu zařadit do prodeje na internetovém obchodě prodávajícího a prodávající může v takovém případě požadovat náhradu škody, jejíž výše se může rovnat až částce ceny daného zboží, minimálně však 50% ceny daného zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje spotřebitele prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.
 11. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem dle tohoto článku VI., pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Jakost při převzetí a práva z vadného plnění při prodeji spotřebiteli

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, má vlastnosti, které si strany ujednaly,
  • je vhodné k účelu, pro který jej spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:
  • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na právě třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
  • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.
 3. Tento odstavec se nepoužije v případě, že prodávající spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Prodávající odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, které byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálnímu vlastnostmi.
 6. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkne-li spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat.
 7. Právo z vadného plnění nenáleží spotřebiteli, pokud vadu sám způsobil nebo pokud spotřebitel věděl před převzetím zboží, že zboží má vadu. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího užívání, ani u zboží prodávaného za nižší cenu vada, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 8. Smluvní strany si tímto sjednávají, že při koupi použitého zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na jeden rok.
 9. Má-li zboží vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době o jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady.
 11. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy od kupní smlouvy, pokud:
  • prodávající vadu odmítl opravit nebo ji neodstranil,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.
 12. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které spotřebitel obdržel.
 13. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že je vada nevýznamná.
 14. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
 15. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

VIII. Reklamace

 1. Prodávající přijímá reklamace prostřednictvím elektronické adresy info@trendyshoes.cz a na adrese sídla uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 2. Prodávající vydá spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení uplatnění reklamace, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 3. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Po přijetí reklamace je spotřebiteli v případě uplatnění reklamace zasláním zboží na adresu prodávajícího odesláno potvrzení o přijetí reklamace do 3 (tří) dnů od přijetí takové reklamace, tj. od zahájení reklamačního řízení. Potvrzení o zahájení reklamačního řízení bude zasláno na elektronickou adresu kupujícího, který byl uveden u provedené objednávky na zboží.
 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být spotřebiteli vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 5. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

IX. Zjednání nápravy

 1. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ust. § 4 a násl. zákona č. 374/2022 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen také „nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku a těchto obchodních podmínek:
  • a) odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nebo
  • b) požadovat přiměřené snížení kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět kupní smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

X. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na elektronickou adresu, tj. emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu neurčitou od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

XII. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem může spotřebitel využít možnost řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou vedena na předmětných stránkách České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelské smlouvy je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách webgate.ec.europa.eu/odr/.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn k výše uvedeným orgánům, případně k jiným orgánům státní správy, podat stížnost.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 27. ledna 2023.

 

Vzorové formuláře:

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí-vady výrobku

Uplatnění práva z vadného plnění - reklamace

 

Obchodní podmínky platné do 26.1.2023 naleznete ZDE.